Wat betekent de TEK voor u als ondernemer?

28 februari 2023

De hoge energieprijzen raakt ook het mkb in Nederland. Heeft u een energie-intensief bedrijf? Maken uw energiekosten minimaal 7% uit van uw totale omzet? Dan krijgt u via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk een tijdelijke tegemoetkoming. U kunt deze met terugwerkende kracht aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot 31 december 2023.

 

Energie-intensiteitseis

De tegemoetkoming wordt berekend met een maximum bedrag.
Voor gas is de tegemoetkoming nooit meer dan  € 3,19 per m3 en de drempelprijs is € 0,95.
Voor elektriciteit is de maximale prijs € 0,95 en de drempelprijs € 0,35 per kWh. De tegemoetkoming bedraagt maximaal 50% van deze maximum bedragen. Het voorschot bedraagt 35% hiervan.

Met deze definitieve modelprijzen, uw omzet en uw werkelijke energieverbruik, kunt u alvast een inschatting maken of u aan de energie-intensiteitseis voldoet. Alleen dan komt u in aanmerking voor TEK-vergoeding.

 

Aanvraag door A•D

U kunt TEK door A•D laten aanvragen. Dit kan alleen met een ketenmachtiging via eHerkenning. Heeft u A•D nog niet gemachtigd voor eHerkenning, neem dan contact op met uw relatiebeheerder. Heeft u ons al gemachtigd voor eHerkenning, zorg dan dat wij de benodigde gegevens tijdig ontvangen om de aanvraag te doen.

 

Welke gegevens zijn nodig voor uw aanvraag?

  • Het KVK-nummer, het post- en bezoekadres en het rekeningnummer waarop het RVO het voorschot kan overmaken.
  • EAN-nummers van uw gas en elektriciteitsaansluiting(en).
  • Kopieën van de maand-, kwartaal- of jaaraangifte. Wijken de aangiften af van de kalenderkwartalen? Gebruik dan de aangiften over 4 kwartalen. Deze moeten voor het grootste deel in 2022 vallen.
  • Een verklaring dat u geen vast contract heeft bij een energieleverancier waarin lagere leveringstarieven zijn afgesproken dan de drempelprijs van de regeling. Dit geldt voor contracten met een ingangsdatum van vóór 1 november 2022 en een einddatum na 31 december 2023. U levert deze aan per EAN-code.
  • Een verklaring waarin u bevestigt dat de energie geleverd wordt op basis van een zakelijke energieleveringsovereenkomst. U levert dit aan per EAN-code.
  • Een verklaring dat uw mkb-onderneming of groep kwalificeert als mkb-onderneming. U vult hiervoor de (Engelstalige) mkb-toets in. Het RVO kan deze uitslag bij u opvragen.

Of

Neem contact met ons op, dan helpen wij u met de voorbereidingen voor de aanvraag.

Zoeken