Voorjaarsnota 2022. Wat wijzigt er?

25 mei 2022

Op 20 mei 2022 is de Voorjaarsnota 2022 gepubliceerd. Hierin heeft het kabinet de plannen voor 2023 en 2024 gepresenteerd. Dit is eigenlijk een soort Prinsjesdag maar dan in het voorjaar.

Uit de Voorjaarsnota blijkt onder meer dat het kabinet (meer) geld gaat uitgeven aan: de compensatie van de gestegen energieprijzen, koopkrachtverbetering van ouderen en aan defensie.

De dga (directeur groot aandeelhouder) gaat meer belasting betalen en het bedrijfsleven gaat meer winstbelasting betalen.

In deze special zetten wij de belangrijkste voorstellen uit de voorjaarsnota voor u op een rij.

Vragen?

Neemt dan contact op met uw relatiebeheerder of met een van onze fiscalisten, collega’s:
Marc Schmeits m.schmeits@adaccountants.nl,
Lars Quaedvlieg l.quaedvlieg@adaccountants.nl of
Bastiaan Teneij b.teneij@adaccountants.nl.

 

PARTICULIER

Heffingsvrij vermogen box 3
In box 3 blijft het heffingsvrije vermogen € 50.650.

Afbouw algemene heffingskorting
Met ingang van 2025 telt ook het inkomen uit box 2 en 3 mee voor de afbouw van de algemene heffingskorting. Hierdoor ontvangen belastingplichtigen die voornamelijk inkomen hebben in box 2 of 3 minder korting op de te betalen inkomstenbelasting.

 

ONDERNEMER/DGA

Box 2: introductie van twee schijven

Vanaf 2024 geldt een tweeschijventarief voor de inkomsten uit aanmerkelijk belang. Voor inkomsten tot € 67.000 wordt het tarief 26%. Boven € 67.000 wordt het tarief verhoogd van 26,9% naar 29,5%. Het is aantrekkelijk om vóór 1 januari 2024 nog een dividenduitkering te doen. Zeker als u een hoge rekening-courantschuld heeft aan de eigen B.V.

Schijfgrenzen vennootschapsbelasting bijgesteld

Het tarief van de Vpb bedraagt nu 15% over de eerste € 395.000 en daarboven 25,8%. De grens van € 395.000 wordt verlaagd naar € 200.000. BV’s worden daardoor eerder belast tegen het hoge tarief van 25,8%.

Aanscherping doelmatigheidsmarge fictief loonregeling

Het gebruikelijk loon van een directeur-grootaandeelhouder (dga) bij de eigen BV wordt bepaald met inachtneming van doelmatigheidsmarge. De doelmatigheidsmarge houdt in dat het loon van de dga 25% lager gesteld mag worden dan het bedrag dat een zakelijk loon zou vormen. Deze marge gaat naar 15%.

Afschaffing fiscale oudedagsreserve

De Fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt afgeschaft. Met ingang van 1 januari 2023 is het niet meer mogelijk fiscaal gefaciliteerd vermogen op te bouwen binnen de eigen onderneming. De bestaande al opgebouwde FOR mag nog wel op basis van de huidige regels worden afgewikkeld.

 

WERKGEVER

Aftopping 30%-regeling op € 216.000

Werknemers – met een specifieke deskundigheid – die vanuit het buitenland in Nederland werken, kunnen dankzij de 30%-regeling, 30% van hun brutoloon als onbelast ontvangen. Dit ter dekking van de extra kosten die zij maken. De regeling wordt beperkt tot maximaal € 216.000. Er komt een overgangsregeling voor drie jaar.

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding naar 23 cent

De verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding gaat van 19 cent naar 21 cent en mogelijk naar 23 cent per kilometer.

 

WONINGMARKT

Overdrachtsbelasting

Vanaf 2023 gaat de overdrachtsbelasting van 8% naar 10,1%. Voor de verkrijging van een woning die als hoofdverblijf zal dienen, blijft het tarief ongewijzigd 2% (en voor starters 0%).

Jubelton

De hoogte van de eigenwoningschenking, ook wel de “jubelton” genoemd, wordt in 2023 teruggebracht van € 106.671 naar € 27.231. Deze vrijstelling wordt nu gelijkgetrokken aan de gebruikelijke eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen door ouders aan kinderen.

Er zijn mogelijkheden om in 2022 een beroep te doen op de jubelton van € 106.671 zonder dat de verkrijger al in 2022 een nieuwe woning moet hebben gekocht, of de eigen woning moet hebben verbouwd dan wel de eigen woningschuld met dit bedrag moet hebben afgelost. Raadpleeg hiervoor onze fiscalisten.

Afschaffing leegwaarderatio in box 3

De leegwaarderatio vermindert de WOZ-waarde van verhuurde woningen die zijn belast in box 3. In 2023 wordt de leegwaarderatio voor verhuurde woningen in box 3 afgeschaft en daarmee verdwijnt het voordeel.

 

MILIEU EN KLIMAAT

Verminderen van subsidies

De subsidies in het Klimaat- en transitiefonds, en het Nationaal Groeifonds worden verlaagd met 2,2 miljard euro.

Afschaffing btw op zonnepanelen voor particulieren

De btw op aanschaf en installatie van zonnepanelen gaat van 21 procent naar 0 procent. Geen administratieve rompslomp meer voor particulieren

 

Zoek