Prinsjesdagspecial 2023

21 september 2023

Prinsjesdagspecial 2023

Prinsjesdag 2023 is voorbij, een dag doordrenkt van tradities: de hoedjesparade, het iconische koffertje, de troonrede en de miljoenennota. Het (demissionair) kabinet presenteerde de plannen voor 2024. Een sfeer van economische onzekerheid overheerst en dat is begrijpelijk. Met een stijgende inflatie en afnemende koopkracht is het onvermijdelijk dat de Nederlandse regering maatregelen neemt.

In deze Prinsjesdagspecial bespreken we het Belastingplan 2024 en de eerder aangekondigde fiscale veranderingen die per 1 januari 2024 van kracht zijn gegaan. Deze aanpassingen kunnen de komende jaren mogelijk invloed hebben op uw onderneming of op u als ondernemer. 

Let op: wij schrijven deze special alsof de besluiten definitief zijn, maar het Belastingplan moet nog worden goedgekeurd.

Heeft u vragen over deze special of naar aanleiding van berichtgeving omtrent de miljoenennota in de media, neem dan contact op met uw relatiebeheerder of met onze belastingadviseurs Marc Schmeits (m.schmeits@adaccountants.nl), Lars Quaedvlieg (l.quaedvlieg@adaccountants.nl) of Bastiaan Teneij (b.teneij@adaccountants.nl).

 

Inkomstenbelasting voor particulieren

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting box 1

In 2024 zal het box 1-tarief in de inkomstenbelasting voor de eerste schijf (die loopt tot € 75.625) weer licht stijgen. 

Reparatie in de eigenwoningregeling voor partners met een eigenwoningverleden

De aankoop van een nieuwe eigen woning, waarbij een of beide fiscale partners een eigenwoningverleden hebben, kon onbedoeld leiden tot een beperking in de renteaftrek. Dit wordt met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2022 opgelost

Verhoging van de arbeidskorting

De maximale arbeidskorting wordt verhoogd naar € 5.553.

Afschaffing van de betalingskorting bij de inkomstenbelasting

De betalingskorting bij de voorlopige aanslag inkomstenbelasting wordt niet langer toegepast.

Nieuwe tarief inkomstenbelasting box 3

Uitstel van het nieuwe box 3-stelsel van 2026 naar 2027.

Het geplande nieuwe box 3-stelsel, gebaseerd op werkelijk rendement, wordt uitgesteld van 2026 naar 2027. Het voorgestelde nieuwe stelsel zou belasting heffen op de jaarlijkse werkelijke rendementen en de waardestijging van vermogen. De definitieve beslissing over dit voorstel wordt aan het volgende kabinet overgelaten.

VvE-aandeel en derdenrekening notaris gekwalificeerd als banktegoeden

Het aandeel in het vermogen van een Vereniging van Eigenaren (VvE) en geld op een derdenrekening bij een notaris worden nu ingedeeld in de categorie banktegoeden. Dit komt omdat dit vermogen meestal op een bankrekening staat, waardoor deze classificatie beter past bij dit type vermogensbestanddeel. Dit betekent dat het lagere forfaitaire rendement voor banktegoeden van toepassing is.

Defiscaliseren van onderlinge vorderingen en schulden in box 3

Deze maatregel zorgt ervoor dat vorderingen en schulden tussen fiscale partners, zoals die voortvloeien uit bijvoorbeeld jaarlijkse verrekenbedingen in huwelijkse voorwaarden, en tussen ouders en minderjarige kinderen niet langer in de aangifte inkomstenbelasting hoeven te worden opgenomen.

Inkomstenbelasting voor ondernemers/DGA’s Box 2

Twee tariefschijven van 24,5% en 31%

Het huidige tarief in box 2 bedraagt 26,9%. Vanaf 2024 zal box 2 worden opgesplitst in twee tariefschijven. De eerste schijf belast inkomen uit box 2 tot € 67.000 (€ 134.000 bij fiscale partners) tegen een tarief van 24,5%, terwijl voor het inkomen boven dit bedrag een tarief van 31% geldt.

Afbouw van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek zal verder worden afgebouwd, van € 5.030 in 2023 tot € 900 in 2027. In 2024 bedraagt de aftrek € 3.750.

Verlagen van de MKB winstvrijstelling

De MKB-winstvrijstelling wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 14% naar 12,7%.

Afschrijvingsbeperking van gebouwen in eigen gebruik tot 100%  van de WOZ-waarde

In de Inkomstenbelasting wordt de bodemwaarde voor afschrijvingen van gebouwen in eigen gebruik gesteld op 100% van de WOZ-waarde net als in de Vennootschapsbelasting. Dit was voorheen 50%. 

Aanscherping van de bedrijfsopvolgingsregeling

Het kabinet wil de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling voor ab-aandelen (DSR) verbeteren en knelpunten wegnemen. Er worden diverse maatregelen voorgesteld, waaronder het anders behandelen van verhuurde onroerende zaken en het aanpassen van vrijstellingen in de BOR. Deze wijzigingen gaan in per 1 januari 2025 behoudens de regel dat aan derden verhuurde onroerende zaken niet kwalificeren voor de BOR. De beoogde ingangsdatum van deze maatregel is 1 januari 2024.

 

Werkgevers 

Afschaffing van het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers

Het loonkostenvoordeel (LKV) voor ouderen zal per 2026 worden afgeschaft.

Verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding

De onbelaste reiskostenvergoeding wordt in 2024 verhoogd van 21 cent naar 23 cent per kilometer.

Beperking van de 30%-regeling tot de Balkenende norm

Per 1 januari 2024 kan de 30%-regeling worden toegepast tot maximaal de Wet Normering Topinkomens (WNT)-norm, die in 2023 € 223.000 bedraagt.

Vrije ruimte in de werkkostenregeling in 2024

De verruiming van de werkkostenregeling (WKR) in 2023 wordt teruggedraaid in 2024, waarbij de vrije ruimte wordt verlaagd naar 1,92%.

 

Vennootschapsbelasting

De tarieven blijven ongewijzigd

De tarieven in de vennootschapsbelasting blijven ongewijzigd.

Maatregelen tegen dividendstripping

Er worden twee maatregelen voorgesteld om “dividendstripping” aan te pakken, Deze hebben betrekking op de verrekening van dividendbelasting en aanpassingen in de bewijslastverdeling.

Verlaging van de Energie-investeringsaftrek (EIA)

Vanaf 2024 wordt het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) structureel verlaagd. Voor 2024 is een verlaging tot 40% voorgesteld (2023: 45,5%). Het maximaal investeringsbedrag blijft echter ongewijzigd.

Afschaffing van de giftenaftrek voor bv’s

De giftenaftrek voor vennootschappen aan algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) en Sociaal belang behartigende instellingen (SBBI’s) wordt afgeschaft. In ruil daarvoor worden giften niet langer beschouwd als uitkeringen of schenking aan aandeelhouders. Voor vermogenden hoeft deze maatregel dan ook niet nadelig te zijn.

 

Schenk- en erfbelasting

Afschaffing van de ‘’Jubelton’’

De verruimde schenkingsvrijstelling voor de eigen woning ‘’jubelton’’ wordt per 2024 volledig afgeschaft. Wel blijft de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling in stand voor schenkingen tussen ouders en kinderen.

 

Omzetbelasting en Overdrachtsbelasting

Wijziging in de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aandelentransacties

De samenloopvrijstelling tussen overdrachtsbelasting en omzetbelasting wordt aangepast om gelijke concurrentievoorwaarden te creëren tussen aandelentransacties en directe leveringen van onroerend goed. Dit betreft alleen leveringen van aandelen in onroerende zaak-BV’s met nieuwe onroerende zaken.

Aanpassingen in btw-heffing voor virtuele diensten

Vanaf 1 januari 2025 wordt de btw voor grensoverschrijdende virtuele diensten verschuldigd in de lidstaat van vestiging van de afnemer.

Aanpak van btw-aftrek voor verbouwingsdiensten bij tijdelijke verhuurconstructies

Er wordt onderzocht of er een herzieningsregeling moet komen voor (kostbare) verbouwingsdiensten binnen de btw-wetgeving.

Einde aan de open CV en het open fonds voor gemene rekening

Tot nu toe waren open CV’s en fondsen voor gemene rekening onder voorwaarden belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Zo kon op eenvoudige wijze de Box 3-heffing worden ontweken. Per 1 januari 2025 zijn deze open CV’s en fondsen voor gemene rekening fiscaal transparant en wordt het vermogen hiervan toegerekend aan de participanten en daarmee in beginsel belast in Box 3.

Er geldt een overgangsregeling waarbij het vermogen van de open CV en het open fonds voor gemene rekening zonder heffing van vennootschapsbelasting of overdrachtsbelasting (bij onroerende zaken) ingebracht kan worden in een besloten vennootschap. Voorwaarde is wel dat de open CV of het open fonds voor gemene rekening al op 19 september 2023 om 15,15 uur bestond.

Zoek