Prinsjesdagspecial 2022

21 september 2022

Prinsjesdag 2022 zit erop. Een dag van tradities; de hoedjesparade, de gouden koets, hét koffertje, de troonrede en dit maal ook (ongebruikelijke) uitingen van bezorgdheid. Last but not least, de miljoenennota. Het kabinet presenteerde haar plannen voor 2023. Een onzekere economische situatie voert de boventoon. Niet verwonderlijk. Bij een hoge inflatie en dalende koopkracht is het onvermijdelijk dat de Nederlandse regering ingrijpt.

In deze Prinsjesdagspecial bespreken wij het Belastingplan 2023 en de eerder aangekondigde fiscale wijzigingen per 1 januari 2023. Wijzigingen die de komende jaren mogelijk uw onderneming of u als ondernemer gaan treffen.

 

Let op: wij schrijven deze special alsof de besluiten definitief zijn, maar het Belastingplan moet nog worden goedgekeurd!

 

Inkomstenbelasting

 

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting box 1.

In 2023 wordt het box 1-tarief in de inkomstenbelasting voor de eerste schijf (die loopt tot € 73.031) verder verlaagd met als doel de belastingheffing op arbeid te verlagen. In 2022 was de maximale aftrek 40% en in 2023 37,05%.

 

Heffingskortingen

De arbeidskorting wordt verhoogd met als doel de belastingheffing op arbeid te drukken.

Daarnaast wordt de algemene heffingskorting vanaf 2025 afhankelijk gemaakt van het verzamelinkomen (waardoor de inkomens uit box 2 en box 3 ook meetellen). De huidige algemene heffingskorting is nu enkel afhankelijk van het box 1-inkomen en bedraagt € 2.888 minus 6,007% van het inkomen uit werk en woning voor zover dat meer bedraagt dan € 21.317.

Tot slot wordt de inkomensafhankelijke combinatiekorting stapsgewijs afgeschaft, met een overgangsrecht voor ouders met kinderen die zijn geboren vóór 2025.

 

Spaarvariant box 3

Het kabinet wil in 2023, 2024 en 2025 het vermogen in box 3 belasten via de zogenaamde spaarvariant. Hiermee speelt zij in op het arrest van de Hoge Raad. In de spaarvariant wordt uitgegaan van de werkelijke omvang van het spaargeld, schulden en overige bezittingen. Deze worden nog steeds tegen een forfaitair tarief belast. Het kabinet heeft bovendien besloten geen rechtsherstel te bieden voor niet-bezwaarmakers.

Per 2026 komt er een nieuwe box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement, zoals rente, dividend en huurinkomsten en waardeontwikkelingen.

 

Verhoging leegwaarderatio

De leegwaarderatio vermindert de waarde van verhuurde woningen in box 3. De waarde van verhuurde woningen met huurbescherming wordt bepaald door de WOZ-waarde te vermenigvuldigen met de leegwaarderatio.

Vanaf 1 januari 2023 geldt de leegwaarderatio niet meer voor tijdelijk verhuurde woningen. Daarnaast moet men bij verhuur aan gelieerde partijen zoals zoon of dochter voortaan uitgaan van 100% van de WOZ-waarde.

 

Afschaffing fiscale oudedagsreserve

Heeft een ondernemer aan het begin van een jaar nog niet de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt? Dan mag hij in principe zijn fiscale winst verlagen met een dotatie aan de fiscale oudedagsreserve (FOR) als hij voldoet aan het urencriterium. De hoogte van deze dotatie kent een aantal grenzen. De FOR is geen echte oudedagsvoorziening, maar een fiscale uitstelpost. Het kabinet wil de FOR afschaffen. Dat gebeurt door per 1 januari 2023 de fiscaal gefacilieerde opbouw van de FOR te stoppen. Een ondernemer kan de FOR die hij vóór die datum heeft opgebouwd wel nog afwikkelen op basis van de huidige regels.

 

Verdere versobering van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers. Sinds enkele jaren wordt de zelfstandigenaftrek verlaagd. In 2022 is dit nog € 6.310. Vanaf 2023 wordt dit jaarlijks verlaagd met € 650 tot uiteindelijk
€ 1.200 in 2030.

 

Afschaffing middelingsregeling

Het kabinet schaft per 1 januari 2023 de middelingsregeling af. Het laatste tijdvak waarover men kan middelen zijn de jaren 2022-2023-2024.

 

Box 2: Twee schijven 24,5% en 31% per 2024

Heeft u meer dan 5% van de aandelen, winstbewijzen of stemrecht in een vennootschap? Dan bent u aanmerkelijkbelanghouder. De inkomsten die u uit dit belang krijgt, zoals dividend, zijn belast in box 2 van de inkomstenbelasting. Het tarief bedraagt nu 26,9%.

Het kabinet introduceert met ingang van 2024 twee schijven in box 2, deze bedragen 24,5% (tot € 67.000) en 31% voor het bedrag daarboven. Mogelijk wordt het toptarief hoger.

 

Loonbelasting

 

Aftopping 30%-regeling op € 223.000

Werkgevers mogen voor werknemers die uit het buitenland komen met een specifieke deskundigheid, maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen. Dit als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers maken. Hiervoor gelden wel een aantal voorwaarden. De regeling geldt voor zowel inkomende als uitgaande expats. Het kabinet wil deze 30%-regeling aftoppen tot de Balkenende norm van € 223.000. Er komt een overgangsregeling met een ingroeipad van drie jaar. Deze wijziging moet ingaan in 2024.

 

Doelmatigheidsmarge bij gebruikelijk loon aanmerkelijkbelanghouders

Een bv moet het fiscale loon van haar DGA vaststellen op een bepaald minimumbedrag, het zogeheten gebruikelijk loon. Het gebruikelijk loon is minimaal het hoogste van drie bedragen. Dat zijn een vast bedrag van € 48.000 (bedrag 2022), het loon van de meestverdienende gewone werknemer in het bedrijf of 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het gebruikelijk loon is te verlagen als de bv aannemelijk maakt dat dit loon meer bedraagt dan 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het Belastingplan 2023 verlaagt de zogenaamde doelmatigheidsmarge van 25% naar nihil. Dat betekent dat voor veel bv’s het belastbare loon van hun DGA’s stijgt.

 

Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding

Per 1 januari 2023 wordt de belastingvrije kilometervergoeding voor reiskosten verhoogd van € 0,19 naar
€ 0,21 per kilometer. En per 1 januari 2024 naar € 0,22 per kilometer.

 

Overige belastingen

 

Vennootschapbelasting

De grens van de eerste schijf wordt in 2023 weer verlaagd naar € 200.000. De lage vennootschapsbelastingtarief gaat van 15% naar 19%. Het toptarief vanaf € 395.000 wordt 25,8%.

 

Afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning per 2024 en verlaging in 2023

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt de eenmalige vrijstelling voor kinderen al verlaagd naar 28.947 euro. Een sterke daling ten opzichte van de huidige maximale vrijstelling van 106.671 euro.

Door afschaffing van de jubelton kunnen bijvoorbeeld opa’s en oma’s vanaf 2024 nog maar maximaal de jaarlijkse vrijstelling schenken aan kleinkinderen. In 2022 is deze € 2.274.

 

Btw-nultarief voor zonnepanelen op woningen

Het kabinet wil voor de levering en installatie van zonnepanelen op woningen het btw-nultarief te hanteren. Hierbij hoeven particulieren geen aangiften omzetbelasting meer in te dienen of zich aan te melden voor de kleineondernemersregeling (KOR).

 

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4%

Het algemene tarief voor de overdrachtsbelasting gaat vanaf 1 januari 2023 omhoog van 8% naar 10,4%. Deze maatregel zou starters en doorstromers meer ruimte moeten bieden op de woningmarkt, omdat beleggers door deze maatregel mogelijk worden ‘afgeschrikt’.

 

Heeft u vragen over deze special of naar aanleiding van berichtgeving over de miljoenennota in de media? Neem dan contact op met uw relatiebeheerder of met onze fiscalisten Marc Schmeits m.schmeits@adacountants.nl, Lars Quaedvlieg l.quaedvlieg@adaccountants.nl of Bastiaan Teneij b.teneij@adaccountants.nl. Zij beantwoorden graag uw vragen!

Zoek