Maak gebruik van 3 nieuwe subsidie regelingen!

8 september 2021
Er zijn recent 3 subsidieregelingen in werking getreden die voor u als MKB-ondernemer interessant kunnen zijn. Dit zijn: De SLIM subsidieregeling, Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) en de Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) Wij zullen kort de hoofdlijnen van deze subsidieregelingen bespreken.

1. SLIM subsidieregeling

SLIM staat voor Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen in MKB-ondernemingen. De subsidie heeft als doel het personeel inzetbaar te houden op de arbeidsmarkt door het personeel up-to-date te houden van de ontwikkelingen op hun vakgebied.

 

Waarvoor?
De subsidie kan gebruikt worden voor:

 • Het doorlichten van de onderneming door een externe adviseur voor het opstellen van een opleidings- en ontwikkelplan voor alle personeelsleden (opzetten van een academy, bedrijfsschool en dergelijke of het opzetten van een leerportaal); er wordt vooral gekeken naar de gevolgen van de trends zoals digitalisering, robotisering en technologisering en welke kennis en vaardigheden het personeel hiervoor nodig heeft.
 • Het geven van loopbaan- en ontwikkeladviezen aan individuele medewerkers door externe adviseurs; er wordt gekeken naar het huidige werk en het toekomstperspectief in dit werk; er wordt gekeken naar de competenties en loopbaanmogelijkheden de medewerker heeft binnen het bedrijf en op de arbeidsmarkt.
 • Werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt een beroepsopleiding op maat aan te bieden; de subsidie vergoedt een deel van de kosten van een derde leerwegtraject.

 

Voor wie?
De SLIM subsidie is in beginsel bedoeld voor MKB-bedrijven dan wel voor een samenwerkingsverband tussen ten minste 2 MKB bedrijven alsmede voor grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- of recreatiesector.

 

Hoeveel?
Het subsidiebedrag is afhankelijk van het soort bedrijf en de subsidiabele kosten.
Het subsidiebedrag bedraagt in beginsel:

 

MKB-bedrijven:

 • Subsidiebedrag (max): € 24.999;
 • Eigen bijdrage: subsidie bedraagt voor klein MKB 80% en middelgroot MKB 60% van de subsidiabele kosten;
 • Looptijd: maximaal 12 maanden en moet binnen 3 maanden na toekenning starten.

 

Samenwerkingsverband tussen tenminste 2 MKB-bedrijven:

 • Maximale subsidie € 500.000, per samenwerkingspartner maximaal € 200.000;
 • Eigen bijdrage: de subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten;
 • Looptijd: maximaal 24 maanden en moet binnen 3 maanden na toekenning starten.

 

Grootbedrijf uit de landbouw-, horeca- of recreatiesector:

 • Maximale subsidie € 200.000. Uitzondering voor landbouwbedrijven: maximaal € 20.000;
 • Eigen bijdrage: de subsidie bedraagt 60% van de subsidiabele kosten;
 • Looptijd: maximaal 24 maanden en moet binnen 3 maanden na toekenning starten.

 

Wanneer?
Voor MKB-ondernemingen is de aanvraagperiode weer gestart op 1 september en eindigt deze op 30 september 2021. De overige subsidies kunnen pas weer vanaf 1 april 2022 worden aangevraagd.

 

2. Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Wat?
De overheid wil MKB bedrijven met de subsidie ondersteunen om hun bedrijfspand te verduurzamen vanwege het Klimaatakkoord en het Urgenda-vonnis.

 

Voor wie?
Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte’s) en met een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

 • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren; en
 • Niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht (bijv. voor kantoorpanden met energielabel D of hoger) vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 kubieke meter aardgas (equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit gebruiken.

 

Waarvoor?
De subsidie wordt verstrekt om bij een externe adviseur een energieadvies aan te vragen met daarin een overzicht van energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Daarnaast kunt u ook subsidie krijgen voor concrete professionele begeleiding bij de uitvoering van deze maatregelen doch ook voor begeleiding bij de financieringsaanvraag of aanvraag van andere subsidies.

 

Hoeveel?
De subsidie voor het energieadvies en het ondersteuningstraject bedraagt 80% van de gemaakte kosten (excl BTW) met een maximum subsidiebedrag van € 2.500 per bedrijfspand.
Voor het energieadvies geldt een minimum subsidiebedrag van € 400 en een maximum subsidiebedrag van € 750. Dit zijn nettobedragen zodat een energieadvies van minder dan € 500 (excl BTW) niet voor subsidie in aanmerking komt.

 

Wanneer?
Hoewel deze regeling pas in werking treedt op 1 oktober 2021 geldt deze voor de kosten voor energieadvies en ondersteuning die gemaakt zijn na 2 augustus 2021 (publicatiedatum regeling)

 

3. Subsidie Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA)

Wat?
Op 15 maart 2021 is de Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) in werking getreden. Er is dit jaar 22 miljoen beschikbaar. Deze subsidie geldt voor ondernemers die een nieuwe, volledig emissieloze, bedrijfsauto kopen of financial leasen. Bij operational lease kan de leasemaatschappij de subsidie aanvragen en verwerken in de leaseprijs.

 

Voor wie?
De subsidie geldt voor ondernemers en non-profitinstellingen.

 

Waarvoor?

 • Nieuwe volledig emissieloze bedrijfsauto’s die alleen rijden door een elektromotor én
 • vallend onder de voertuigclassificaties N1 of N2 tot een maximum gewicht van 4.250 kg. Dat mogen bijvoorbeeld stekker-elektrische of waterstof-elektrische bedrijfsauto’s zijn.
 • De netto catalogusprijs bij een voertuigcategorie N1 of de verkoopprijs zonder btw bij een voertuigcategorie N2, van de bedrijfsauto’s moet € 20.000 of hoger zijn. De netto catalogusprijs is exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken.
 • Alleen voor elektrische bedrijfsauto’s N1 met een typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt een WLTP actieradius van minimaal 100 km. Let op: het accupakket dat u kiest in de emissieloze bedrijfsauto is van invloed op de actieradius.
 • Voor de overige elektrische bedrijfsauto’s (voertuigcategorie N1 met een typegoedkeuring voor zware voertuigen en voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg) geldt geen minimale actieradius waaraan de bedrijfsauto moet voldoen.

 


Hoeveel?

 • Voertuigcategorie N1 (voor vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met maximaal 4 wielen en toegestane maximummassa van ten hoogste 3.500 kg): de subsidie is 10% van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm plus opties aangebracht voor afgifte kenteken) tot een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.
 • Voertuigcategorie N2 (voor vervoer van goederen ontworpen en gebouwde voertuigen met een maximumgewicht tot 4.250 kg): De subsidie is 10% van de verkoopprijs zonder btw zoals in de overeenkomst staat, met een maximum van € 5.000 voor iedere bedrijfsauto.

 

Voorwaarden?
Wilt u subsidie krijgen? Dan moet u voldoen aan de Voorwaarden en Verplichtingen SEBA

 • Een belangrijke voorwaarde is: wanneer u de subsidieaanvraag indient, mag de koop- of financial leaseovereenkomst nog niet definitief zijn. U kunt nog afzien van koop als u toch geen subsidie krijgt.
 • De (voorlopige) koop- of financial leaseovereenkomst mag u niet eerder hebben afgesloten dan op 1 januari 2021.
 • De bedrijfsauto mag op de datum van de aanvraag nog niet aan u geleverd zijn en niet op uw naam staan.
 • De aanschaf van een nieuwe elektrische bedrijfsauto (N1 of N2 met max tot 4.250 kg) vindt plaats met een overeenkomst;
 • De bedrijfsauto heeft bij een voertuigcategorie N1 een netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) of verkoopprijs zonder btw (bij een voertuigcategorie N2) van € 20.000 of meer.

 

Let op: De gekochte emissieloze bedrijfsauto moet 3 jaar ononderbroken op uw naam als 
 subsidieontvanger blijven staan.

Aan de samenstelling van dit artikel is veel aandacht en zorg besteed. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden en onvolledigheden. Gezien het min of meer algemene karakter van deze informatie, kan niet worden ingestaan voor toepassingsmogelijkheden in specifieke situaties.

 

Zoeken