Fiscale eindejaarstips 2022

15 november 2022
Na weer een bewogen jaar, loopt ook 2022 op zijn einde. Inmiddels is het gebruikelijk dat A•D u informeert over actuele belastingtips en wijzigingen in 2023. Zo kunt u vóór 1 januari 2023 nog actie ondernemen. 

De belastingtips vindt u onder een van de drie, voor u relevante categorieën:

• Ondernemer / DGA
• Werkgever
• Particulieren

Heeft u vragen naar aanleiding van onderstaand artikel? Aarzel niet om contact op te nemen met uw relatiebeheerder of met een van onze fiscalisten.

U kent ze inmiddels wel:

ONDERNEMER/DGA

Optimaliseer investeringsaftrek

Indien uw investeringen in 2022 een bedrag van 2.400 euro niet overschrijden, heeft u geen recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Wij raden u daarom aan investeringen die gepland zijn voor 2022 nu te doen.

Indien u al meer dan 110.998 euro heeft geïnvesteerd en in 2023 minder investeringen verwacht, is het voordelig om investeringen door te schuiven naar 2023, aangezien het percentage van de KIA afneemt bij investeringen van meer dan 110.998 euro.

Houd verder rekening met een mogelijke desinvesteringsbijtelling op het moment dat u een bedrijfsmiddel verkoopt of inruilt binnen vijf jaar nadat u hiervoor een investeringsaftrek heeft toegepast. Een deel van deze aftrek moet u namelijk terugbetalen. Een voorbeeld hiervan is de verkoop binnen vijf jaar na aanschaf van een milieuvriendelijke auto waarvoor u de milieu-investeringsaftrek (MIA) heeft ontvangen.


Gebruik uw herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve die u in 2018 heeft gevormd, zal in de eerste plaats belast vrijvallen in 2023. Wij raden u aan om vóór het einde van 2022 een herinvestering te doen. Kunt u aantonen dat het voornemen om te herinvesteren nog bestaat aan het einde van 2022, bijvoorbeeld door dit vast te leggen in de notulen van de directievergadering, dan kan de termijn voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve op verzoek worden verlengd.

 

Verval lage bijtelling na 60 maanden

Heeft u een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2018, dan verloopt deze lagere bijtelling in 2023. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (dus niet 22%). Krijgt de auto een (fors) hogere bijtelling, dan is het voordeliger om deze alleen nog privé te rijden. Dit is een mogelijkheid voor dga’s en overige werknemers. Voor de ondernemer in de inkomstenbelasting is dit alleen mogelijk indien u een bijzondere reden heeft om de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen.

Een andere mogelijkheid om de bijtelling te voorkomen is door de auto vanaf 1 januari 2023 maximaal voor 500 kilometer privé te gebruiken. Houd wel een rittenadministratie bij. Wij hebben een methode om de auto op een voordelige manier naar privé over te hevelen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

Fiscale eenheid aangaan of verbreken

De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Door de verbreking of oprichting van de fiscale eenheid kan het lagere tarief meermaals benut worden binnen één jaar. In 2022 bedraagt het lage tarief 15% en het hoge tarief 25,8%. Het lage tarief heeft betrekking op de eerste € 395.000 van de winst.

Een fiscale eenheid kan met 3 maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd, waardoor de winst van de laatste 3 à 4 maanden van 2022 door een fiscale eenheid nog in het lage tarief belast kan worden. Let bij de verbreking van de fiscale eenheid erop dat dit niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden.

Verder is het van belang om rekening te houden met andere, onbedoelde gevolgen van de verbreking. Zo moet er mogelijk belasting worden betaald op het moment dat er in de zes jaren vooraf aan de verbreking, vermogensverschuivingen tussen de bv’s hebben plaatsgevonden.

Beoordeel uw gebruikelijk loon

Bent u directeur-grootaandeelhouder (dga)? Dan wordt aangenomen dat u minstens een ‘gebruikelijk’ loon heeft. U kunt dit loon zelf vaststellen. Uw gebruikelijk loon is in 2022 minimaal gelijk aan het hoogste van de drie volgende bedragen:

  • 75% van het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’;
  • het hoogste loon van de overige werknemers binnen de onderneming of daarmee verbonden lichamen;
  • € 48.000.

Let op: met ingang van 1 januari 2023 wordt de zogenoemde doelmatigheidsmarge van 75% afgeschaft. Dan geldt als norm 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Mogelijk moet uw gebruikelijk loon voor 2023 hierdoor naar boven worden bijgesteld.

Levenstestament / gevolmachtigde(n)

Iedereen is wel bekend met het begrip testament. Hierin regelt u wensen over de nalatenschap na uw overlijden. Maar wat gebeurt er als door ziekte of ongeval u niet meer in staat bent om uw zaken te regelen en daarmee uw onderneming te leiden? In deze gevallen is niets geregeld en uw testament is pas van kracht na overlijden. Uw naasten mogen dan alleen beslissingen voor u nemen met tussenkomst van de rechter. Bij een bv is het daarom verstandig om alvast een opvolgend bestuurder te benoemen.

Daarnaast is het verstandig een levenstestament op te stellen. In een levenstestament kunt u personen aanwijzen – uw partner of uw kinderen – die namens u mogen handelen, een zogenaamde gevolmachtigde. U geeft aan wat uw wensen zijn en in welke situaties en wanneer het levenstestament of volmacht van kracht is. Net als in een testament bepaalt u persoonlijk wat er in het document wordt opgenomen. Denk bijvoorbeeld aan de dagelijkse bedrijfsvoering of de afwikkeling van uw onderneming, eventuele verkoop van de woning, het regelen van uw financiële zaken en ook besluiten op het gebied van medische handelingen.

Naast het behartigen van uw financiële en persoonlijke belangen is een levenstestament ook een instrument ter bescherming van uw vermogen. De gevolmachtigden mogen bijvoorbeeld schenkingen aan zichzelf doen om zo te voorkomen dat u een hoge eigen bijdrage voor de zorg (AWBZ) moet betalen. Daarmee wordt ook een toekomstige aanslag erfbelasting verlaagd.

Werkgever

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Vanaf 1 januari 2023 wordt de onbelaste thuiswerkvergoeding verhoogd naar € 2,13 per thuiswerkdag. Voor werknemers die structureel thuiswerken geldt een praktische regeling, waarbij onder voorwaarden een vaste vergoeding mag worden gegeven.

 

Benut de werkkostenregeling optimaal

Na afloop van dit jaar is het niet meer mogelijk om vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen voor de werkkostenregeling. Het is daarom raadzaam om te controleren of u de vergoedingen en verstrekkingen in 2022 correct heeft aangewezen en verwerkt.

Tip! In 2022 is de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom 1,7%. Daarboven geldt een percentage van 1,18%. In 2023 wordt het percentage over de eerste € 400.000 van de loonsom verhoogd naar 3%. Het kan daarom voordelig zijn om een deel van de vergoedingen en verstrekkingen door te schuiven naar de vrije ruimte van volgend jaar.


Fiscale subsidie: gebruik het loonkostenvoordeel

Als werkgever kunt u een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen voor oudere en/of werknemers met een arbeidsbeperking. Ga snel na of u het LKV kunt krijgen. Het LKV wordt alleen toegekend als er een doelgroepverklaring is afgegeven aan de werknemer. Er kan dan direct in de aangiften loonheffing rekening mee worden gehouden.

De volgende loonkostenvoordelen kunnen worden aangevraagd:

  • LKV oudere werknemer;
  • LKV arbeidsgehandicapte werknemer;
  • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
  • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Uw werknemer moet binnen drie maanden nadat de werknemer bij u in dienst is getreden de doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of de gemeente. Na die drie maanden heeft de werknemer geen recht meer op die doelgroepverklaring en kunt u geen LKV meer aanvragen voor uw werknemer

PARTICULIEREN

Box 3-heffing besparen

Aan het eind van het kalenderjaar zijn er verschillende mogelijkheden om uw box 3-heffing te drukken. Wij hebben voor u een aantal manieren op een rijtje gezet:

1. Schenken

Ook een schenking (op papier) vóór 1 januari 2023 verlaagt uw box 3-vermogen. Indien u van plan bent binnenkort een schenking te gaan doen, kan het verstandig zijn deze schenking nog dit jaar te doen. Mogelijk kunt u ook nog gebruik maken van één van de verschillende vrijstellingen in 2022 om onbelast te schenken.

Let hierbij op dat de schenking op papier bij de ontvanger als overige bezittingen in box-3 wordt belast en als u schenkt op papier, dan moet u elk jaar daadwerkelijk minstens 6% rente betalen.

2. Peildatum

De box 3-heffing wordt slechts één keer per jaar bepaald: op 1 januari. Daarom kan het voor u fiscaal aantrekkelijk zijn om overige bezittingen (bijvoorbeeld aandelen) vlak vóór 1 januari 2023 te verkopen en tijdelijk om te zetten in banktegoeden waarna u ná 1 januari 2023 weer overige bezittingen koopt.

Hetzelfde kunt u doen met schulden, door het vlak voor 1 januari 2023 aangaan van meer schulden waarmee u uw banktegoeden verhoogt. Alle handelingen vóór 1 oktober en ná 31 maart worden in ieder geval nooit door de peildatum-arbitragebepaling getroffen. Datzelfde geldt voor vermogensbestanddelen die weer verkocht/aangekocht worden meer dan drie maanden na de oorspronkelijke transactie.

 

Lijfrente- of bankspaarstorting
Indien u voldoet aan de voorwaarden (pensioentekort), kunt u nog dit jaar een lijfrente kopen dan wel storten op uw bestaande lijfrenteverzekering of banksparen. Hierdoor kunt u de betaalde premie aftrekken tegen maximaal 49,5%. Door de dalende tarieven in de inkomstenbelasting zullen de premies in de toekomst mogelijk tegen een lager bedrag aftrekbaar worden. Dus hoe eerder u hiermee begint, hoe groter het belastingvoordeel.

 

Levenstestament
Het begrip testament is iedereen bekend. Hierin regelt u wensen over de nalatenschap voor na uw overlijden. Maar wat indien u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om uw zaken te regelen? In deze gevallen is niets geregeld en uw testament krijgt pas werking na overlijden. Uw naasten mogen dan geen beslissingen voor u nemen, zonder tussenkomst van de rechter.

Door een levenstestament kunt u personen – meestal uw partner of kinderen – aanwijzen die namens u mogen handelen, een gevolmachtigde genaamd. U geeft aan wat uw wensen zijn en in welke situaties het levenstestament of volmacht gaat gelden. Net als in een testament bepaalt u persoonlijk wat er in het document wordt opgenomen. Te denken valt aan een eventuele verkoop van de woning, het regelen van uw financiële zaken, maar ook besluiten op het gebied van medische handelingen.

Naast het behartigen van uw financiële en persoonlijke belangen, is een levenstestament ook een instrument ter bescherming van uw vermogen. De gevolmachtigden mogen bijvoorbeeld schenkingen aan zichzelf doen om zo te voorkomen dat u een hoge eigen bijdrage voor de zorg (WLZ) moet betalen. Ook kan hiermee een toekomstige aanslag erfbelasting worden verlaagd.

 

Voer het verrekenbeding uit van uw huwelijkse voorwaarden
Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijksvoorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet de verrekening met uw echtgenoot of echtgenote op te stellen. Als verrekening (over een reeks van jaren) achterwege is gebleven, dan kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden. Vaak wordt dan namelijk bij overlijden of echtscheiding aangenomen dat de partners in gemeenschap van goederen waren getrouwd.

Stuur ons uw huwelijkse voorwaarden toe om te beoordelen of u aan uw verplichtingen voldoet.

Let op: Heeft u jarenlang verzuimd het periodiek verrekenbeding na te leven, neem dan contact met ons op. Dergelijke verrekenbedingen moeten namelijk zo snel mogelijk worden ‘hersteld’. Met behulp van een vaststellingsovereenkomst en wijziging van de verrekening kunnen de bedoelingen van partijen alsnog worden uitgevoerd.

 

Maak gebruik van de schenkvrijstellingen

De schenkingsvrijstelling eigen woning (jubelton) wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Per 1 januari 2023 wordt de eenmalige vrijstelling al verlaagd naar 28.947 euro. Een sterke daling ten opzichte van de huidige maximale vrijstelling van 106.671 euro.

Het is mogelijk om de ‘’jubelton’’ te spreiden. Voor schenkingen die in 2022 zijn gedaan is in het Belastingplan 2023 voorgesteld om de spreidingsmogelijkheid te beperken tot twee jaar. Dit betekent dat bij een schenking in 2022 het onbenut gebleven gedeelte van de vrijstelling van € 106.671 nog kan worden benut door een schenking in 2023.

 Enkele aandachtspunten:

  • bij spreiding van de ‘jubelton’ stelt de Belastingdienst zich waarschijnlijk op het standpunt dat de eerste termijn minimaal € 1 meer dan de jaarlijkse vrijstelling moet zijn. Om discussie te voorkomen bij spreiding van de ‘jubelton’ is het dus raadzaam om in 2022 minsten te schenken: € 5.678 als de ontvanger kind is van de schenker en € 2.275 als de ontvanger geen kind is van de schenker.
  • Daarnaast kunnen derden, waaronder bijvoorbeeld opa’s en oma’s, door afschaffing van de jubelton vanaf 2024 nog maar maximaal de jaarlijkse vrijstelling schenken aan kleinkinderen. In 2022 is dit 2.274 euro.
Zoeken