Fiscale eindejaarstips 2021

24 november 2021
Na weer een bewogen jaar, loopt ook 2021 op zijn einde. Inmiddels is het gebruikelijk dat A•D u informeert over actuele belastingtips en wijzigingen in 2022. Zo kunt u vóór 1 januari 2022 nog actie ondernemen. 

Na opnieuw een bewogen jaar, loopt ook 2021 op zijn einde. Inmiddels is het gebruikelijk dat A•D u informeert over actuele belastingtips en wijzigingen in 2022.

Zo kunt u vóór 1 januari 2022 nog actie ondernemen.
 De tips zijn de moeite waard om goed door te lezen. Heeft u vragen? 
Neem gerust contact op met uw relatiebeheerder of met een van onze fiscalisten:

PARTICULIEREN

Box 3-heffing besparen

Aan het eind van het kalenderjaar zijn er verschillende mogelijkheden om uw box 3-heffing te drukken. Wij hebben voor u een aantal manieren op een rijtje gezet:

 1.  Schenken (op papier)
  Ook een schenking (op papier) vóór 1 januari 2022 verlaagt uw box 3-vermogen. Indien u van plan bent binnenkort een schenking te gaan doen, kan het verstandig zijn deze schenking nog dit jaar te doen. Mogelijk kunt u ook nog gebruik maken van één van de verschillende vrijstellingen in 2021 om onbelast te schenken.
 2. Spaar bv of open fonds voor gemene rekening (OFGR)
  Door de huidige lage rente betaalt u meer belasting over uw spaargeld dan dat u aan spaarrente ontvangt. Om tot een reëlere belastingdruk op uw spaargeld te komen, biedt een Spaar bv of een OFGR uitkomst. Door uw vermogen (voor het deel boven de vermogensvrijstelling)  onder te brengen in een bv of OFGR, wordt het spaargeld overgeheveld van box 3 naar box 2. Voor box 2 gelden andere regels en andere tarieven. Hierdoor betaalt u geen belasting meer over het fictief rendement, maar over het werkelijke rendement van uw vermogen.
 3. Vermogen overbrengen naar bv
  Indien u veel privévermogen en ook een bv heeft, kan het voordelig zijn een deel van uw privévermogen over te brengen naar de bv. Dit kan door het verstrekken van een lening aan uw bv of via een kapitaalstorting in uw bv. Hierdoor voorkomt u een deel van de vermogensrendementsheffing. 


Voorkomen negatieve rente

Banken hanteren nu vaak een negatieve rente bij hoge saldo’s op bankrekeningen. Deze negatieve rente kunt u voorkomen. Bijvoorbeeld door het spreiden van privévermogen over verschillende rekeningen. Daarnaast kan een spaar-bv naast het besparen van box-3 heffing ook helpen bij het voorkomen van negatieve rente (rendabel vanaf ongeveer 250.000 m.b.t. IB-heffing).

Er zijn ook oplossingen om negatieve rente in de bv te voorkomen. Een optie is om een lening aan te gaan tussen de bv en de DGA eventueel zonder rente. Een lening van de bv kan ons inziens beter worden geconstrueerd als het houden in trust of in beheer. Houd er rekening mee dat de bank de desbetreffende liquiditeit naar de fiscus renseigneert als vermogen van de aandeelhouder. Dit moet in de aangifte IB worden gecorrigeerd. In de IB is economisch eigendom het uitgangspunt; vermogen waarvan men slechts de juridische eigendom heeft, behoort niet tot het box 3-vermogen.


Lijfrente- of bankspaarstorting

Indien u voldoet aan de voorwaarden (pensioentekort), kunt u nog dit jaar een lijfrente kopen dan wel storten op uw bestaande lijfrenteverzekering of banksparen. Hierdoor kunt u de betaalde premie aftrekken tegen maximaal 49,50%. Door de dalende tarieven in de inkomstenbelasting zullen de premies in de toekomst mogelijk tegen een lager bedrag aftrekbaar worden. Dus hoe eerder u hiermee begint, hoe groter het belastingvoordeel.


Middeling: geld terugvragen bij de Belastingdienst

Indien u in de afgelopen jaren een sterk wisselend inkomen in box 1 heeft gehad, dan heeft u waarschijnlijk meer belasting betaald dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld zou krijgen over de jaren. Door toepassing van de middelingsregeling heeft u mogelijk recht op een teruggaaf. De periode van middeling moet u zorgvuldig kiezen, want een jaar waarover gemiddeld is kan niet nogmaals gebruikt worden voor een middelingsregeling.


Levenstestament

Iedereen is wel bekend met het begrip testament. Hierin regelt u wensen over de nalatenschap na uw overlijden. Maar wat indien u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om uw zaken te regelen en daarmee uw onderneming te leiden? In deze gevallen is niets geregeld en uw testament krijgt pas werking na overlijden. Uw naasten mogen dan alleen beslissingen voor u nemen met tussenkomst van de rechter. Bij een bv is het daarom verstandig om alvast een opvolgend bestuurder te benoemen.

Middels een levenstestament kunt u personen aanwijzen – uw partner of uw kinderen – die namens u mogen handelen, een zogenaamde gevolmachtigde. U geeft aan wat uw wensen zijn en in welke situaties en wanneer het levenstestament of volmacht van kracht is. Net als in een testament bepaalt u persoonlijk wat er in het document wordt opgenomen. Te denken valt aan de dagelijkse bedrijfsvoering of de afwikkeling van uw onderneming, eventuele verkoop van de woning, het regelen van uw financiële zaken, maar ook besluiten op het gebied van medische handelingen.

Naast het behartigen van uw financiële en persoonlijke belangen is een levenstestament ook een instrument ter bescherming van uw vermogen. De gevolmachtigden mogen bijvoorbeeld schenkingen aan zichzelf doen om zo te voorkomen dat u een hoge eigen bijdrage voor de zorg (AWBZ) moet betalen. Daarmee wordt ook een toekomstige aanslag erfbelasting verlaagd

ONDERNEMER / DGA

Optimaliseer investeringsaftrek

Indien uw investeringen in 2021 een bedrag van 2.400 euro niet overschrijden, heeft u geen recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Wij raden u daarom aan investeringen die gepland zijn voor 2022 nu te doen.

Indien u al meer dan 107.848 euro heeft geïnvesteerd en in 2022 minder investeringen verwacht, is het voordelig om investeringen door te schuiven naar 2022, aangezien het percentage van de KIA afneemt bij investeringen van meer dan 109.575 euro.

Houd verder rekening met een mogelijke desinvesteringsbijtelling op het moment dat u een bedrijfsmiddel verkoopt of inruilt binnen vijf jaar nadat u hiervoor een investeringsaftrek heeft toegepast. Een deel van deze aftrek dient dan te worden terugbetaald. Een voorbeeld hiervan is de verkoop binnen vijf jaar na aanschaf, van een milieuvriendelijke auto waarvoor u de milieu-investeringsaftrek (MIA) heeft ontvangen..


Gebruik uw herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve die u in 2018 heeft gevormd, zal in de eerste plaats belast vrijvallen in 2022. Wij raden u aan om voor het einde van 2021 een herinvestering te doen. Indien u aantoont dat het voornemen om te herinvesteren nog bestaat aan het einde van 2021, bijvoorbeeld door dit vast te leggen in de notulen van de directievergadering, kan de termijn voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve op verzoek worden verlengd.


Verval lage bijtelling na 60 maanden

Heeft u een auto van de zaak met een lagere bijtelling die op kenteken is gezet in 2017, dan verloopt deze lagere bijtelling in 2022. Vanaf dat moment geldt voor die auto een bijtelling van 25% (dus niet 22%). Krijgt de auto een (fors) hogere bijtelling, dan is het voordeliger om deze enkel nog privé te rijden. Dit is een mogelijkheid voor dga’s en overige werknemers. Voor de ondernemer in de inkomstenbelasting is dit alleen mogelijk indien u een bijzondere reden heeft om de auto voortaan tot het privévermogen te rekenen.

Een andere mogelijkheid om de bijtelling te voorkomen is door de auto vanaf 1 januari 2022 maximaal voor 500 kilometer privé te gebruiken. Houdt wel een rittenadministratie bij. Wij hebben een methode om de auto op een voordelige manier naar privé over te hevelen. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.


Verbreken fiscale eenheid

De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Door het toenemende verschil tussen het lage en het hoge tarief in de vennootschapsbelasting wordt het verbreken van de fiscale eenheid interessanter.

In 2021 bedraagt het lage tarief namelijk 15% en het hoge tarief 25,8%. Het lage tarief heeft betrekking op de eerste € 395.000 van de winst. Door de verbreking van de fiscale eenheid kan elke bv het lage tarief optimaal benutten. Let bij de verbreking van de fiscale eenheid erop dat dit niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden. Als de verbreking per 2022 is gewenst, dan moet het verzoek hiervoor vóór 1 januari 2022 bij de Belastingdienst zijn.

Verder is het van belang om rekening te houden met andere, onbedoelde gevolgen van de verbreking. Zo moet er mogelijk belasting worden betaald op het moment dat er in de zes jaren vooraf aan de verbreking, vermogensverschuivingen tussen de bv’s hebben plaatsgevonden.

WERKGEVER

Gerichte vrijstelling voor thuiswerken

Vanaf 1 januari 2022 mag een werkgever (onder voorwaarden) € 2 per thuiswerkdag onbelast vergoeden aan een werknemer. Hiervoor wordt een nieuwe gerichte vrijstelling ingevoerd. Voor structureel thuiswerken komt er een praktische regeling, die ook regelt hoe om te gaan met de dagen waarop een werknemer zowel thuis werkt als naar een vaste werkplek reist.

Tip! Breng tijdig in kaart of en hoe u een eventuele thuiswerkvergoeding wil toepassen en welke administratieve maatregelen u moet nemen om dit in te voeren.

Benut de werkkostenregeling optimaal

Na afloop van het jaar is het niet meer mogelijk om vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen voor de werkkostenregeling. Het is daarom raadzaam om te controleren of u de vergoedingen en verstrekkingen in 2021 correct heeft aangewezen en verwerkt.

In verband met de Covid-19-pandemie is de vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met 400.000 euro voor het jaar 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%. Voor het meerdere van uw fiscale loon blijft de vrije ruime ongewijzigd, namelijk 1,18%. Bij overschrijding van het werkkostenbudget van 3% dan wel 1,18% door de door u aangewezen vergoedingen en verstrekkingen, zal over het overschrijdende bedrag een heffing van 80% plaatsvinden. Deze heffing kunt u op zijn laatst aangeven bij de loonaangifte van januari 2022. Indien deze eindheffing op u van toepassing is, kan het raadzaam zijn om arbeidsvoorwaarden of regelingen te wijzigen om overschrijding in de komende jaren te voorkomen. Bij een hoog inkomen kan de 80% eindheffing voordelig zijn ten opzichte van brutering van de netto vergoedingen.


Fiscale subsidie: gebruik het loonkostenvoordeel

Als werkgever kunt u een loonkostenvoordeel (LKV) krijgen voor oudere of arbeidsgehandicapte werknemers. Ga snel na of u het LKV kunt krijgen. Het LKV wordt alleen toegekend als er een doelgroepverklaring is afgegeven aan de werknemer. Er kan dan direct in de aangiften loonheffing rekening mee worden gehouden.

De volgende loonkostenvoordelen kunnen worden aangevraagd:

 • LKV oudere werknemer;
 • LKV arbeidsgehandicapte werknemer;
 • LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden;
 • LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer.

Uw werknemer moet binnen drie maanden nadat de werknemer bij u in dienst is getreden de doelgroepverklaring aanvragen bij het UWV of de gemeente. Na die drie maanden heeft de werknemer geen recht meer op die doelgroepverklaring en kunt u geen LKV meer aanvragen voor uw werknemer.

Zoek