Eindejaarstips 2023

3 november 2023

Ondernemer/DGA

Voorkom belastingrente: verzoek om een voorlopige aanslag

De Belastingdienst zal naar verwachting vanaf 1 juli 2024 een rente van 7,5% tot 10% in rekening brengen. Om belastingrente over het jaar 2023 te vermijden, is het belangrijk om te controleren of uw huidige voorlopige aanslag correct is. Als deze te laag blijkt te zijn, adviseren we u om zo spoedig mogelijk een nieuwe voorlopige aanslag aan te (laten) vragen, mits uw financiële positie dat toelaat. Zodra u een goed beeld heeft van de te verwachten winst van uw bedrijf aan het einde van het jaar, kunnen we bepalen of het verstandig is om een nieuwe voorlopige aanslag aan te vragen.

Optimaliseer investeringsaftrek

Indien uw investeringen in 2023 een bedrag van 2.601 euro niet overschrijden, heeft u geen recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Wij raden u daarom aan investeringen die gepland zijn voor 2023 nu te doen.
Indien u al meer dan 117.992 euro heeft geïnvesteerd en in 2024 minder investeringen verwacht, is het voordelig om investeringen door te schuiven naar 2024, aangezien het percentage van de KIA afneemt bij investeringen van meer dan 117.992 euro.
Houd verder rekening met een mogelijke desinvesteringsbijtelling op het moment dat u een bedrijfsmiddel verkoopt of inruilt binnen vijf jaar nadat u hiervoor een investeringsaftrek heeft toegepast. Een deel van deze aftrek dient dan te worden terugbetaald. Een voorbeeld hiervan is de verkoop binnen vijf jaar na aanschaf, van een milieuvriendelijke auto waarvoor u de milieu-investeringsaftrek (MIA) heeft ontvangen.

Overweeg om in 2023 nog dividend uit te keren

Per 1 januari 2024 wordt het tarief in box 2 gewijzigd. Het huidige tarief van 26,9 procent wordt opgesplitst in twee tarieven. Het eerste tarief bedraagt 24,5 procent voor inkomsten tot 67.000 euro (voor fiscale partners 134.000 euro gezamenlijk), terwijl het tweede tarief 33 procent bedraagt voor inkomsten boven dit bedrag. De vraag die zich voordoet, is of het verstandig is om in 2023 al dividend uit te keren of te wachten tot 2024 en latere jaren. Hetzelfde geldt voor het plannen van een aandelenverkoop: is het beter om dit uit te voeren in 2023 of te wachten tot 2024? Een dergelijke evaluatie en beslissing vereisen een individuele benadering en zijn afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Gebruik uw herinvesteringsreserve

De herinvesteringsreserve die u in 2020 heeft gevormd, zal in de eerste plaats belast vrijvallen in 2023. Wij raden u aan om voor het einde van 2023 een herinvestering te doen. Indien u aantoont dat het voornemen om te herinvesteren nog bestaat aan het einde van 2023, bijvoorbeeld door dit vast te leggen in de notulen van de directievergadering, kan de termijn voor het aanhouden van een herinvesteringsreserve op verzoek worden verlengd.

Fiscale eenheid aangaan of verbreken

De fiscale eenheid betaalt vennootschapsbelasting over het geheel van winsten van de gevoegde bv’s. Door de verbreking of oprichting van de fiscale eenheid kan het lagere tarief meermaals benut worden binnen één jaar. In 2023 bedraagt het lage tarief 19% en het hoge tarief 25,8%. Het lage tarief heeft betrekking op de eerste € 200.000 van de winst.
Een fiscale eenheid kan met 3 maanden terugwerkende kracht worden aangevraagd, waardoor de winst van de laatste maanden van 2023 middels een fiscale eenheid nog in het lage tarief belast kan worden. Let bij de verbreking van de fiscale eenheid erop dat dit niet met terugwerkende kracht kan plaatsvinden.

Verder is het van belang om rekening te houden met andere, onbedoelde gevolgen van de verbreking. Zo moet er mogelijk belasting worden betaald op het moment dat er in de zes jaren vooraf aan de verbreking, vermogensverschuivingen tussen de bv’s hebben plaatsgevonden.

Benut de werkkostenregeling optimaal

Na afloop van het jaar is het niet meer mogelijk om vergoedingen en verstrekkingen aan te wijzen voor de werkkostenregeling. Het is daarom raadzaam om te controleren of u de vergoedingen en verstrekkingen in 2023 correct heeft aangewezen en verwerkt..
Tip: In 2023 is de vrije ruimte over de eerste € 400.000 van de loonsom 3%. Daarboven geldt een percentage van 1,18%. In 2024 wordt het percentage over de eerste € 400.000 van de loonsom verlaagd naar 1,92%. Het kan daarom voordelig zijn om een deel van de vergoedingen en verstrekkingen naar voren te halen.

PARTICULIEREN

Box 3-heffing besparen

Aan het eind van het kalenderjaar zijn er verschillende mogelijkheden om uw box 3-heffing te drukken. Wij hebben voor u een aantal manieren op een rijtje gezet:

  • Schenken (op papier)
    Ook een schenking (op papier) vóór 1 januari 2024 verlaagt uw box 3-vermogen. Indien u van plan bent binnenkort een schenking te gaan doen, kan het verstandig zijn deze schenking nog dit jaar te doen. Mogelijk kunt u ook nog gebruik maken van één van de verschillende vrijstellingen in 2023 om onbelast te schenken. Let hierbij op dat de schenking op papier bij de begiftigde als overige bezittingen in box-3 wordt belast en als u schenkt op papier, dan moet u elk jaar daadwerkelijk minstens 6% rente betalen .
  • Peildatumarbitrage
    De box 3-heffing wordt slechts één keer per jaar bepaald: op 1 januari. Daarom kan het voor u fiscaal aantrekkelijk lijken om overige bezittingen (bijvoorbeeld aandelen) vlak voor 1 januari 2024 te verkopen en tijdelijk om te zetten in banktegoeden waarna u ná 1 januari 2024 weer overige bezittingen koopt. Hetzelfde zou u kunnen doen met schulden, door het vlak voor 1 januari 2024 aangaan van meer schulden waarmee u uw banktegoeden verhoogt. Alle handelingen vóór 1 oktober en ná 31 maart worden in ieder geval nooit door de peildatumarbitragebepaling getroffen. Datzelfde geldt voor vermogensbestanddelen die weer verkocht/aangekocht worden meer dan drie maanden na de oorspronkelijke transactie.

Lijfrente- of bankspaarstorting

Indien u voldoet aan de voorwaarden (pensioentekort), kunt u nog dit jaar een lijfrente kopen dan wel storten op uw bestaande lijfrenteverzekering of banksparen. Hierdoor kunt u de betaalde premie aftrekken tegen maximaal 49,5%.De maximale aftrek is dit jaar door de nieuwe pensioenwet flink verhoogt.

Voer het verrekenbeding uit van uw huwelijkse voorwaarden

Bent u op huwelijkse voorwaarden getrouwd en is er in uw huwelijksvoorwaarden een verrekenbeding opgenomen? Vergeet dan niet de verrekening met uw echtgenoot op te stellen. Als verrekening (over een reeks van jaren) achterwege is gebleven, dan kan dat bij overlijden of echtscheiding tot hoogst onaangename gevolgen leiden. Vaak wordt dan namelijk bij overlijden of echtscheiding aangenomen dat de partners in gemeenschap van goederen waren gehuwd. Stuur ons uw huwelijkse voorwaarden toe om te beoordelen of u aan uw verplichtingen voldoet.

Let op: Heeft u jarenlang verzuimd het periodiek verrekenbeding na te leven, neem dan contact met ons op. Dergelijke verrekenbedingen moeten zo snel mogelijk worden ‘hersteld’. Met behulp van een vaststellingsovereenkomst en wijziging van de verrekening kunnen de bedoelingen van partijen alsnog worden gerealiseerd.

Zoek